Päivitetty 15.03.2024

Naisiin kohdistuva väkivalta

Sukupuolistunut väkivalta

Väkivalta on sukupuolistunut ilmiö. Sekä miehiin että naisiin kohdistuu väkivaltaa, mutta sukupuoli vaikuttaa siihen millaista väkivaltaa koetaan. Kuuluminen sukupuolivähemmistöön lisää väkivallan riskiä. Sukupuolistuneella väkivallalla tarkoitetaan väkivaltaa, joka eroaa muodoiltaan, yleisyydeltään tai seurauksiltaan sukupuolen mukaan.

Naisiin kohdistuva väkivalta

Naisiin kohdistuva väkivalta on väkivaltaa, jota kohdistetaan naisiin tai tyttöihin heidän sukupuolensa vuoksi tai joka kohdistuu suhteellisesti useammin naisiin.

Se tarkoittaa kaikkia sellaisia sukupuoleen perustuvan väkivallan tekoja, jotka aiheuttavat tai voivat aiheuttaa naisille esimerkiksi ruumiillista, seksuaalista, henkistä tai taloudellista haittaa tai kärsimystä. Väkivaltaa on myös tällaisilla teoilla uhkaaminen, pakottaminen tai mielivaltainen vapaudenriisto joko julkisessa tai yksityiselämässä.

Naisiin kohdistuva väkivalta on maailmanlaajuisesti merkittävä naisten turvallisuutta, terveyttä ja tasa-arvoa koskeva ihmisoikeuskysymys, jonka juuret ovat sukupuolten välisessä epätasa-arvossa. Sitä tapahtuu kaikissa kulttuureissa, yhteiskuntaluokissa ja ikäluokissa.

Naisiin kohdistuu väkivaltaa erityisesti parisuhteessa, perheessä tai työpaikalla. Yleisin naisiin kohdistuvan väkivallan muoto on lähisuhdeväkivalta, mutta väkivallan muotoja on muitakin. Esimerkiksi seksuaaliväkivalta ja seksuaalinen häirintä, kunniaan liittyvä väkivalta, tyttöjen ja naisten sukuelinten silpominen, pakkoavioliitto, ja seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvä ihmiskauppa ovat myös naisiin kohdistuvan väkivallan muotoja.

Naisista joka kolmas kohtaa elämänsä aikana fyysistä väkivaltaa, puolet kokee henkistä väkivaltaa parisuhteessaan

Tilastokeskuksen Sukupuolistunut väkivalta ja lähisuhdeväkivalta Suomessa 2021 -tutkimuksen mukaan naisista joka kolmas (32 %) ja miehistä joka kuudes (18 %) on joskus elämänsä aikana kohdannut fyysistä väkivaltaa tai sillä uhkailua parisuhteessaan ja 10 prosenttia naisista ja 2 prosenttia miehistä on kokenut seksuaaliväkivaltaa parisuhteessaan.

Henkistä väkivaltaa parisuhteissaan on kokenut 49 prosenttia naisista ja 41 prosenttia miehistä. Vakavat parisuhdeväkivallan kokemukset kasautuvat naisille, sillä naiset kohtaavat miehiä selvästi enemmän toistuvaa ja vakavaa väkivaltaa. Alemmasta oikeusasteesta vuosina 2019–2022 ratkaisun saaneissa parisuhdeväkivaltatapauksissa naisuhrien osuus oli 81 prosenttia.

Suomi on sitoutunut ehkäisemään naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja lähisuhdeväkivaltaa ja puuttumaan niihin

Euroopan neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta eli ns. Istanbulin sopimus astui voimaan Suomessa vuonna 2015. Nollalinjan ilmainen, vuorokauden ympäri auki oleva auttava puhelin, on yksi niistä matalan kynnyksen palveluista, joita sopimus edellyttää jäsenvaltioiltaan.

Naisiin kohdistuvan väkivallan kokemuksiin saat apua ottamalla yhteyttä Nollalinjalle.

Lue lisää:

Attila, Henna & Keski-Petäjä, Miina & Pietiläinen, Marjut & Lipasti, Laura & Saari, Juhani & Haapakangas, Kimmo (2023) Sukupuolistunut väkivalta ja lähisuhdeväkivalta Suomessa 2021: Loppuraportti. Tilastokeskus.

Haapakangas, Kimmo & Lipasti, Laura (2024) Naisiin kohdistuvien väkivaltarikosten eteneminen rikosprosessissa: Tilastoselvitys. Oikeusministeriön julkaisuja. Selvityksiä ja ohjeita. 2024:3.

Sukupuolistuneen väkivallan yleisyys (thl.fi)