Dari / دری

 و خانه‌های امن به قربانیان خشونت خانوادگی (Nollalinja) کمک‌های نُلّالینیا

و خانه‌های امن به همه قربانیان خشونت خانوادگی یا کدام اشخاصی که در معرض تهدید خشونت خانوادگی هستند (Nollalinja) نُلّالینیا
،به‌شکل رایگان خدمات ارایه می‌کنند. حتی اگر اطمینان نداشته نباشید که آیا خودتان یا نزدیکان شما تحت خشونت خانوادگی قرار گرفته‌اند
.می‌توانید کمک تقاضا کنید

مقصود از خشونت خانوادگی آن اتفاقاتی هستند که حین آن‌ها شخصی نسبت به شریک زندگی فعلی یا سابق خود، اطفال خود یا اطفال
همسرش، والدین خود، سایر خویشاوندان نزدیک یا دیگر نزدیکان خود مرتکب خشونت می‌شود. مثال‌هایی از خشونت نسبت به زنان این‌ها
.هستند: تهدید، مجبور کردن یا سلب آزادی به خاطر جنسیت و چه این کارها در زندگی عمومی باشد و چه در زندگی خصوصی

خشونت ممکن است به عنوان مثال گپ‌های زشت، حسادت و تعصب، محبوس کردن، شکاندن سامان و لوازم، تماس‌های دوام‌دار نامطلوب
.و تهدید به ارتکاب خشونت باشد. خشونت‌های فیزیکی مثلا لت و کوب کردن، تیله دادن، فشار دادن گلون، سوختاندن و لگد زدن هستند
خشونت جنسی انجام کارهایی از قبیل تحقیر جنسی، مجبور کردن به برقراری رابطه جنسی و تجاوز کردن هستند. خشونت مالی مثلا این
است که شخص ناچار شود برای خریدن ضروریات معمول خانواده، دوام‌دار پیسه تقاضا کند یا به او فشار وارد شود تا پیسه قرض بگیرد
.یا نحوه پیسه خرج کردن او تحت نظر گرفته شود یا استفاده از حساب بانکی‌اش کنترل شود و یا کارت بانکی او غیرفعال کرده شود

نُلّالینیا

.نمبر تیلفون نُلّالینیا ۰۰۵ ۰۰۵ ۰۸۰۰ است

نُلّالینیا خدمات تیلفونی برای کمک به همه اشخاصی است که در معرض خشونت خانوادگی هستند یا اشخاصی که تهدید به خشونت
.خانوادگی شده باشند و همچنین زنانی که مورد خشونت خانوادگی قرار گرفته‌اند. همچنین نزدیکان فرد می‌توانند با نُلّالینیا تماس بگیرند

نُلّالینیا

 • تمامی ۷ روز هفته و ۲۴ ساعته فعال است
 • خدمات تیلفونی آن رایگان است

تماس تیلفونی شما با ما

 • کاملا محرمانه تلقی خواهد شد
 • ناشناس خواهد ماند
 • احتیاجی نیست که نام خود را بیان کنید
 • تماس تیلفونی در بِل تیلفون دیده نخواهد شد
 • نمبر تیلفون شما توسط نُلّالینیا دیده نخواهد شد

در نُلّالینیا افراد مسلکی که در مسایل خدمات اجتماعی و بهداشتی تجربه دارند به تماس شما جواب خواهند داد. پرسنل نُلّالینیا به گپ‌های
.شما گوش خواهند کرد و شما را حمایت و راهنمایی خواهند کرد

ترجمانی تیلفونی

نُلّالینیا به این زبان‌ها ترجمانی تیلفونی فراهم می‌کند: روسی، عربی، فارسی، دری، سومالی و سورانی. پرسنل نُلّالینیا به زبان‌های فنلندی، سویدنی و
.انگلیسی صحبت می‌کنند

اگر به ترجمانی تیلفونی احتیاج دارید در ابتدای تماس خود، نام زبانی را ذکر کنید که می‌خواهید ترجمانی به آن زبان
انجام شود. نام زبان مورد نظر را چندین بار تکرار کنید تا پرسنل نُلّالینیا متوجه شوند باید .ترجمانی را به چه زبانی سفارش دهند. تیلفون را قطع نکنید و
.انتظاری بکشید تا ارتباط با ترجمان تیلفونی برقرار شود. انتظاری شما نهایتا ۱۰ دقیقه طول خواهد کشید

تیلفون ناشناس و ترجمانی تیلفونی

در نُلّالینیا کسی نمی‌تواند ببیند که از چه نمبری تماس می‌گیرید و در نتیجه نمی‌توان از نُلّالینیا با شما پسان به‌تماس شد. وقتی تیلفون می‌کنید
.احتیاجی نیست که نام خود را به پرسنل نُلّالینیا یا ترجمان اظهار کنید

اگر مشکوک هستید که ترجمان را می‌شناسید، می‌توانید تیلفون را قطع کنید بدون این‌که دلیل این کار را بگویید و بعد دوباره با نُلّالینیا
.به‌تماس شوید. پرسنل نُلّالینیا ترجمان دیگری برای‌تان خواهند گرفت

خانه‌های امن برای قربانیان خشونت خانوادگی

خانه‌های امن به اشخاصی که تهدید به خشونت خانوادگی یا قربانی آن شده باشند، کمک می‌کنند. مهم نیست که چه روزی از هفته است یا
ساعت چند است چون همیشه می‌توانید از خانه امن تقاضای پذیرش کنید. برای بود و باش در خانه امن کدام احتیاجی به برگه ارجاعیه از
هیچ جایی ندارید و خدمات هم رایگان هستند. پیش از رسیدن، می‌توانید با خانه امن به‌تماس شوید یا اگر احتیاج بود می‌توانید بدون تماس
.قبلی هم به خانه امن مراجعه کنید. می‌توانید از هر خانه امنی که خودتان بخواهید تقاضای پذیرش کنید

معلومات تماس خانه‌های امن

پرسنل خانه‌های امن آموزش دیده‌اند تا به اشخاصی که خشونت خانوادگی را تجربه کرده‌اند، خدمات ارایه کنند. می‌توانید تنها یا همراه
اطفال خود به خانه امن بیایید. هم کلان‌ترها و هم اطفال در خانه امن در رابطه با خشونتی که تجربه کرده‌اند کمک دریافت خواهند کرد. در
خانه امن، شما خانه اختصاصی خودتان، خوراک، پوش بالش و لحاف و روجانی و لوازم بهداشتی ضروری را دریافت می‌کنید. خانه‌های
.امن می‌توانند برای کمک کردن به شما از خدمات ترجمانی استفاده کنند

خانه‌های امن

 • تمامی ۷ روز هفته و ۲۴ ساعته فعال هستند
 • رایگان هستند
 • بدون در نظر گرفتن سن و جنسیت، به همه اشخاصی که تهدید به خشونت خانوادگی یا قربانی آن شده باشند، کمک می‌کنند
 • محلی برای بود و باش در اختیار شما قرار می‌دهند و همچنین حمایت و مشاوره برای وضعیتی که در آن هستید ارایه می‌کنند